Tượng Phật Quan Âm

Quan Âm Thế Âm Bồ Tát hiện thân trong mọi hình dạng để cứu độ chúng sinh, nhất là trong các nạn lửa, nước, quỷ dữ và đao kiếm. Phụ nữ không con cũng hay cầu Quan Âm. Quan Âm cũng hay được nhắc tới bên cạnh Phật A-di-đà (sa. amitābha) và trong kinh Diệu pháp liên hoa, phẩm 25 với tên Phổ môn, các công hạnh của Bồ Tát trình bày rõ ràng và tán thán. Tại Trung Hoa và Việt Nam, Quan Âm thường được diễn tả dưới dạng nữ nhân. Và những người đam mê tượng gỗ về Phật Giáo đều luôn muốn thỉnh ngài về để mong được Bình An cho Gia Đình. Và tượng Gỗ Quán Thế Âm Bồ Tát cũng rất nhiều dáng thế khác nhau, như  Dương Liễu Quan Âm, Long Đầu Quan Âm, Trì Kinh Quan Âm, Bạch Y Quan Âm, Viên Quang Quan Âm, Du Hý Quan Âm , Ngọa Liên Quan Âm, Long Kiến Quan Âm, Thi Lạc Quan Âm, Ngư Lam Quan Âm, Đức Vương Quan Âm, Thủy Nguyệt Quan Âm, Nhất Diệp Quan Âm, Thanh Cảnh Quan Âm, Uy Đức Quan Âm, Diên Mệnh Quan Âm, Chúng Bảo Quan Âm, Nham Hộ Quan Âm, Năng Tĩnh Quan Âm, A Nậu Quan Âm, A Ma Đề Quan Âm, Diệp Y Quan Âm, Lưu Ly Quan Âm, Đa La Tôn Quan Âm, Cáp Lợi Quan Âm, Lục Thời Quan Âm, Phổ Bi Quan Âm, Mã Lang Phụ Quan Âm,  Hợp Chưởng Quan Âm, Nhất Như Quan Âm, Bất Nhị Quan Âm, Trì Liên Quan Âm, Sái Thủy Quan Âm

Sản phẩm sẽ được cập nhật sớm thôi... Bạn tham khảo danh mục khác nhé :)